Dit verandert er in 2019 in Vlaanderen

2018 stond bol van wijzigingen aan het vastgoedrecht. Ook volgend jaar komen er heel wat belangrijke veranderingen op ons af.
Een overzicht.

Vlaams Woninghuurdecreet

Op 1 januari 2019 treedt het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet in werking. Naast regels rond du huur voor hoofdverblijfplaatsen, bevat het nieuw decreet bepalingen voor studentenverhuur en medehuur. Specifiek voor de hoofverblijfplaatsen worden een aantal belangrijke nieuwigheden geintroduceerd.

  • Vroegtijdige beëindiging

Voor de huurder wordt het nu mogelijk om de huurovereenkomst van korte duur vroegtijdig te beëindigen, mits een opzegtermijn van drie maanden. De opzegvergoeding bedraagt anderhalve maand, een maand of een halve maand huur, naargelang de huurovereenkomst een einde neemt tijdens het eerste, tweede of derde jaar.

  • Sanctie bij niet-registratie uitgebreid

De sanctie bij niet-registratie van de woninghuurovereenkomst wordt uitgebreid naar huurovereenkomsten van korte duur. Voortaan zal de huurder de huurovereenkomst van korte duur dus kunnen beëindigen zonder opzegtermijn of opzegvergoeding. De huurder moet de verhuurder wel minstens op de hoogte brengen van zijn opzeg, die bovendien pas begint te lopen vanaf de eerste dag van de maan, die volgt op deze waarin de opzeg werd gegeven.

  • Opzegmodaliteiten standaard huurovereenkomst

Aan de opzegmodaliteiten van de standaard huurovereenkomst voor negen jaar wordt licht gesleuteld. Zo verloopt de mogelijkheid tot opzeg voor renovatiewerken soepeler en zal de opzeg ten gunste van sommige, decretaal bepaalde afstammelingen niet kunnen verstrijken voor de eerste driejarige periode.

  • Huurherstellingen

Er is meer duidelijkheid rond welke herstellingen nu ten laste van huurder en verhuurder vallen. Dit door middel van de inbouw van een algemeen verdelingsprincipe en het voorzien van een niet-limitatieve lijst van huurdersherstellingen.

  • Kosten en lasten

Ook voor wat de kosten en lasten betreft, is er een algemeen verdelingsprincipe en een niet-limitatieve lijst voorzien.

  • Regeling huurwaarborg

Het maximale bedrag van de geldelijke huurwaarborg wordt opgetrokken van twee naar drie maanden huur. De bankwaarborg wordt afgeschaft. In plaats daarvan zal er een nieuw stelsel van huurwaarborgleningen komen. De persoonlijke borgstelling wordt bovendien nader gereguleerd. Ook is er sprake van een specifieke verjaringstermijn voor de vorderingen tot vrijgave van de huurwaarborg.

  • Uittredende plaatsbeschrijving

Voor het eerst komt er een regeling voor de opmaak van een uittredende plaatsbeschrijving.

  • Overlijden van de huurder

Om tegemoet te komen aan de problematiek van het overlijden van de huurder geldt weldra het principe van automatische ontbinding, behalve wanneer de erfgenamen binnen een bepaalde termijn verklaren dat zij de huurovereenkomst willen verderzetten.

  • Medehuur

Het woninghuurrecht bevat een nieuw hoofdstuk rond medehuur. Daarin staan specifieke bepalingen voor echtgenoten, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonende partners. Deze bepalingen regelen de onderlinge verhoudingen tussen huurder(s) en verhuurder en voorzien tevens regels rond de hoofdelijke gehoudenheid van de vertrekkende medehuurder na beëindiging van het huwelijk of de wettelijke samenwoning, dan wel na opzeg door één van de feitelijke medehuurders.

  • Studentenhuur

Ook voor de studentenhuurovereenkomst worden eigen regels ingevoerd.

Bron: CIBInfo Magazine

Contacteer ons

We kijken ernaar uit u verder te kunnen helpen, adviseren en van dienst te zijn. Aarzel niet om ons te contacteren!

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.