Registratiebelasting: wat zijn de verschillen tussen Brussel en Vlaanderen?

Registratiebelasting: wat zijn de verschillen tussen Brussel en Vlaanderen?

Registratiebelasting in het Vlaams Gewest

De registratiebelasting wordt berekend op de overeengekomen prijs, verhoogd met de bedongen lasten, en bedragen normaal 6% voor de aankoop van de enige eigen gezinswoning. Dit tarief is niet langer afhankelijk van het kadastraal inkomen van uw woning.

U geniet 6% voor de aankoop indien:

- de aankoop door één (of meerdere) natuurlijke persoon (personen) gebeurt

- de aankoop een gezinswoning betreft. Het moet om een bestaande woning gaan, dat hoofzakelijk dient of zal dienen voor de huisvesting van één gezin of een persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van het gunstregime

- de koper of kopers nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond zijn

- het om de aankoop van de hele volle eigendom gaat

- het een zuivere aankoop betreft; ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking

- de koper op het adres van de gekochte woning ingeschreven wordt in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte

- Opgelet: voor de aankoop van een onroerend goed dat niet onder deze voorwaarden valt, is het tarief van 10% nog altijd van toepassing!

Nieuwe rechtenvermindering
Voor gezinswoningen tot en met 200.000 euro, wordt er een rechtenvermindering (korting) van 5.600 euro voorzien.
Voor gezinswoningen gelegen in de Vlaamse kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel wordt het grensbedrag verhoogd tot 220.000 euro.

Ook kopers die recht hebben op een verlaagd belastingstarief van 5% (in het kader van energetische renovatie) hebben eveneens recht op deze vermindering. Dit komt dan neer op een korting van 4.800 euro.

Vermindering registratietarief voor Ingrijpende Energetische Renovatie
Het standaardtarief kan worden verminderd tot 5% indien de woning voor een belangrijk deel energetisch wordt gerenoveerd (“Ingrijpende energetische renovatie”) binnen de 5 jaar na de aankoop van de woning.
Meer informatie over de voorwaarden van Ingrijpend energetische renovatie kan je terugvinden op www.energiesparen.be/EPB-pedia/indeling-gebouw/IER.
Voor een de aankoop van een gezinswoning dat ook een beschermd monument is, bedraagt het tarief 1%, mits minstens 5% investering in behoud van het onroerend erfgoed.

Voor de aankoop van een woning die voor minstens 9 jaar in verhuur wordt gegeven aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) bedraagt het tarief eveneens 7%.

Meeneembaarheid
In bepaalde gevallen kan men genieten van een vermindering van de te betalen registratiebelasting.

“Meeneembaarheid” betekent dat u de voor uw 'oude' woning betaalde registratie in mindering kan brengen van de registratiebelasting die u verschuldigd bent bij de aankoop van een 'nieuwe' woning. Vandaag kan dat tot een bedrag van 12.500 euro (dat bedrag wordt geïndexeerd).

Registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In brussel bedragen de registratierechten in principe 12,5%. Deze worden berekend op de overeengekomen prijs, verhoogd met de bedongen lasten. In Brussel is het “klein beschrijf” niet van toepassing.

Het abattement
Sinds 1 januari 2017 genieten kopers van een eigen woning in Brussel -onder bepaalde voorwaarden- van een verhoogd abattement.

Bij de aankoop van een onroerend goed, is de eerste schijf van 175.000€ vrijgesteld van registratierechten (=abattement). Dit wil zeggen dat u geen belastingen betaalt op het eerste deel van het bedrag van de prijs. Dit gunstig systeem is evenwel onderworpen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden
Om van dit abattement te genieten, dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan:

- De prijs (vermeerderd met de lasten) of de verkoopwaarde van het onroerend goed mag niet meer bedragen dan 500.000 €.

- Het onroerend goed dient in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen te zijn.

De kopers dienen natuurlijke personen te zijn (niet geldig voor vennootschappen, VZW, ...).

- Het dient te gaan om een onroerend goed dat tot “bewoning aangewend of bestemd wordt”. Deze maatregel geldt niet voor bouwgronden.

- De aankoop dient betrekking te hebben op een geheelheid in volle eigendom. Dit wil zeggen dat de maatregel niet van toepassing is bij de aankoop van een deel van een onroerend goed, of de verkrijging van het vruchtgebruik of de blote eigendom.

- Het dient om een zuivere aankoop te gaan (en dus niet om de ruil van onroerende goederen of een uitonverdeeldheidttreding, maar wel om een vergoeding van de prijs in geld).

- Geen enkele koper mag op datum van de overeenkomst een ander onroerend goed, dat deels of volledig tot bewoning is bestemd, voor de geheelheid in volle eigendom bezitten.

- Wanneer er meerdere kopers zijn, mogen zij, bovendien, gezamenlijk, op voornoemde datum, niet voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd.

- De woning zal door de kopers tot hoofdverblijfplaats bestemd worden binnen de twee jaar na datum van de registratie van de aankoop en uiterlijk binnen de twee jaar na de uiterste datum voor de regelmatige aanbieding ter registratie.

- Deze termijn wordt verlengd met een jaar (drie in plaats van twee jaar) voor appartementen in aanbouw of op plan. De termijn blijft twee jaar voor alle andere aankopen, ook al betreft de aankoop een nieuw huis (voltooid) of een nieuw appartement (voltooid) onderworpen aan het BTW-stelsel.

- De kopers moeten hun hoofdverblijfplaats gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar in het aangekochte onroerend goed vestigen. Deze termijn van vijf jaar begint te lopen vanaf de datum waarop de hoofdverblijfplaats gevestigd wordt in het onroerend goed waarvoor de vermindering werd verkregen.

- Geen enkele van de kopers mag, voor het betreffend inkomstenjaar dat aanvangt in het jaar van de registratie van de aankoop*, van een gewestelijke belastingvermindering (= bv. woonbonus) voor de aankoop van een andere woning genieten (ongeacht deze woning zich in het Brussels, Waals of Vlaams Gewest bevindt) BEHALVE indien de koper of kopers aan deze gewestelijke belastingvermindering voor het betreffende inkomstenjaar verzaken. Een eventuele vermindering in het kader van de Waalse wooncheque kan echter wel van toepassing zijn voor het aanslagjaar in kwestie. Een cumulatie van het abattement met een ander belastingsvermindering is dus niet mogelijk, behalve voor wat de Waalse wooncheque betreft.

Voorbeeld

Ik koop een huis in 2018 (waarvan de registratierechten eveneens in 2018 betaald worden). Als ik van het abattement van 175.000 € wil genieten, mag er mij geen enkele belastingvermindering voor het aanslagjaar 2019, en dus voor de inkomsten 2018, zijn toegekend.

Bron:

 https://www.notaris.be/verkopen-kopen-huren-lenen/kopen-en-verkopen-1/registratierechten-in-het-brussels-gewest-1

https://www.notaris.be/verkopen-kopen-huren-lenen/kopen-en-verkopen-1/registratiebelasting-in-het-vlaams-gewest-1

Contacteer ons

We kijken ernaar uit u verder te kunnen helpen, adviseren en van dienst te zijn. Aarzel niet om ons te contacteren!

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.